Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Rozdział 1. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych i VOD przez Organizatora.

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Konferencja – jednodniowe lub kilkudniowe spotkanie przewidziane na większą ilość uczestników niż szkolenie, seminarium lub warsztaty, organizowane przez Organizatora.

Konsument – Zamawiający, który jest osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę o Usługi Szkoleniowe lub Umowę o Usługi VOD, w celach niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Materiał VOD – materiał audiowizualny udostępniany przez Organizatora na żądanie Zamawiającego (video on demand) jako treść cyfrowa (treść wytworzona i dostarczona w postaci cyfrowej niezapisana na materialnym nośniku) w sekcji VOD na Stronie Internetowej. Udostępnienie może mieć formę płatną lub bezpłatną, dostępu jednorazowego lub dostępu na czas określony przez Organizatora – zgodnie z opcją wybraną przez Uczestnika spośród oferty Organizatora.

Organizator – Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02- 460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 5260152235, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Zamawiający, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Usługi Szkoleniowe lub Umowę o Usługi VOD bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Regulamin – regulamin świadczenia Usług Szkoleniowych i Usług VOD przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. G. Daimlera 2, którego postanowienia zawarte są w niniejszym dokumencie. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Zamawiającego.

Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Organizatora, na której udostępniane są informacje na temat Wydarzeń, formularz zgłoszeniowy oraz Materiały VOD, umieszczona pod adresem internetowym www.edu.pzwl.pl.

Webinarium – wirtualne szkolenie, które odbywa się na żywo, za pośrednictwem Internetu, organizowane przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o.o. dla Uczestników.

Szkolenie – spotkanie mające w nazwie słowo „szkolenie” lub „warsztaty” lub „seminarium” lub „kurs” organizowane przez Organizatora.

Uczestnik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna uczestnicząca w  Wydarzeniu.

Umowa o Usługi Szkoleniowe – Umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia wpisania Uczestnika lub Uczestników na listę uczestników, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora Usług Szkoleniowych w zamian za wynagrodzenie. Treść Umowy o Usługi Szkoleniowe wyznacza niniejszy Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz oferta konkretnego Wydarzenia, której organizacji dotyczy dana Umowa o Usługi Szkoleniowe.

Umowa o Usługi VOD – Umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Uczestnika określonej Usługi VOD. Treść Umowy wyznaczają: 1) warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Uczestnika Materiały VOD, czas dostępu, przez który Uczestnik ma możliwość oglądania Materiałów VOD, a w przypadku Usług VOD odpłatnych również cena za ich udostepnienie, 2) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Zamawiającego podczas procesu zakupowego (np. zgada na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy, 3) postanowienia Regulaminu.

Usługi Szkoleniowe – ogół działań podejmowanych przez Organizatora, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wydarzeń, w tym przede wszystkim organizacja ich odbycia oraz prowadzenie rejestracji Zamawiających i Uczestników.

Usługi VOD –  nieodpłatna lub odpłatna audiowizualna usługa medialna na żądanie, polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu dostępu do wybranego Materiału VOD drogą elektroniczną w formie dostępu na żądanie, w celu obejrzenia go w miejscu i czasie wybranym przez Zamawiającego w trakcie zastrzeżonego przez Organizatora dla danego Materiału VOD czasu dostępu, bez możliwości zwielokrotniania Materiału VOD. Organizator ma pełną swobodę w określaniu, które Materiały VOD udostępni nieodpłatnie, a które odpłatnie, a także w zakresie określania czasu dostępu.

Wydarzenie – Webinarium, Konferencja lub Szkolenie.

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne wobec komputera, który używany jest do korzystania z Serwisu:

 • Komputer, smartfon lub tablet z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail;
 • system operacyjny obsługujący jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Firefox 70.x+ i nowsze, Chrome 75.x+ i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script; Uwaga! Aby dokonać rejestracji poprzez Stronę Internetową, Zamawiający musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca Umowę o Usługi VOD lub kierująca Uczestnika do udziału w Wydarzeniu.

 

CZĘŚĆ I. Umowa o Usługi Szkoleniowe.

Rozdział 2: Zgłoszenie.

 1. Organizator zajmuje się świadczeniem Usług Szkoleniowych.
 2. Organizator oferuje Zamawiającym rejestrację w planowanych Wydarzeniach, o których informacje zamieszczone są na Stronie Internetowej. Wydarzenia organizowane w oparciu o indywidualne zamówienie nie są objęte zakresem niniejszego Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu rejestracji na Wydarzenie.
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej oraz dokonanie rejestracji drogą elektroniczną wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie rejestracji:
  1. drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej
  2. drogą pocztową, poprzez wypełnienie wydrukowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w materiałach rozpowszechnianych przez Organizatora i przesłanie go na adres: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
 6. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków Wydarzenia wynikających z zamieszczonej na Stronie Internetowej oferty, formularza zgłoszenia oraz ogólnych warunków zawartych w Regulaminie i Polityce Prywatności, dostępnej na stronie pod adresem: http://www.edu.pzwl.pl/polityka-prywatnosci/
 7. Zawarcie umowy skutkuje obowiązkiem terminowego uregulowania płatności.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników.

 1. W ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu (za pośrednictwem e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę uczestników Wydarzenia wraz z fakturą pro forma. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania kwalifikacji Uczestników w oparciu o grupę docelową, zawodową oraz o inne dane (np. liczbę uczestników), za pomocą, których możliwe będzie dokonanie kwalifikacji do uczestnictwa w Wydarzeniu. O ewentualnych kryteriach Organizator poinformuje w ofercie Wydarzenia. W przypadku limitu liczby uczestników, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i jego potwierdzenie przewidziane w ust. 1 jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o Usługi Szkoleniowe pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 3. Imienne potwierdzenie wpisania na listę uczestników Wydarzenia gwarantuje rezerwację miejsca dla Uczestnika w Wydarzeniu.
 4. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed terminem Wydarzenia, Zamawiający otrzyma „Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa” zawierające m.in. miejsca świadczenia usługi (w przypadku Szkolenia/Konferencji) i programie Wydarzenia (dalej „Dodatkowe Informacje”). Zamawiający zobowiązuje się przekazać Dodatkowe Informacje wszystkim Uczestnikom, których Zamawiający zgłosił do udziału w Wydarzeniu.
 5. W przypadku Wydarzeń odbywających za pośrednictwem Internetu (Online) link do Wydarzenia zostanie przesłany Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa i korzystania z Wydarzeń w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw osób trzecich. W przypadku korzystania przez Uczestnika z czatu, Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania kultury wypowiedzi.
 7. Organizator nie gwarantuje otrzymania przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie zgłoszone w formie czatu.
 8. Z chwilą przesłania przez Organizatora linku dostępu do Webinarium, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinarium, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Wszelkie zwielokrotnianie lub wprowadzanie do obrotu treści Webinarium oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, jest niedozwolone.

Rozdział 4. Płatność.

 1. Płatność za Wydarzenie powinna zostać uregulowana, niezwłocznie, nie później w dacie wskazanej na fakturze proforma i nie później niż w terminie do dnia odbywania się Wydarzenia.
 2. Podstawą płatności za Wydarzenie jest wystawiona przez Organizatora faktura pro forma przesłana Zamawiającemu przed terminem Wydarzenia.
 3. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy o Usługi Szkoleniowe przez Zamawiającego.
 4. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.
 5. Uczestnik ma możliwość zapłacenia za Wydarzenie bezpośrednio podczas rejestracji za pomocą systemu Przelewy24. W takim przypadku Organizator wystawi fakturę VAT i nie będzie wystawiał faktury pro forma.
 6. W przypadku odwołania Wydarzenia kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od momentu podjęcia decyzji przez Organizatora o odwołaniu Wydarzenia.

Rozdział 5. Rezygnacja.

 1. Zamawiający ma prawo zrezygnowania z Usług Szkoleniowych. Przepisy niniejszego rozdziału stosowane są zarówno do przypadków w których  dochodzi do całkowitej rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, jak również zmniejszenia liczby zgłoszonych Uczestników.
 2. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu może zostać zgłoszona mailowo na adres edu@pzwl.pl  lub listownie przesyłką poleconą na adres Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
 3. Złożenie rezygnacji z udziału w  Wydarzeniu nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Wydarzenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora lub potwierdzenie otrzymania rezygnacji drogą mailową). W przypadku dokonania zapłaty za Wydarzenie, środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych
 4. W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Wydarzenia, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez Konsumentów/Przedsiębiorców na prawach Konsumentów z prawa odstąpienia wskazanego w rozdziale 7 Regulaminu.
 5. W przypadku braku złożenia rezygnacji zgodnie z przepisami rozdziału 5, Organizator obciąży Zamawiającego pełnymi kosztami Wydarzenia.
 6. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu z przyczyn niezależnych od danego Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Wydarzeniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.
 7. Zapisy niniejszego rozdziału stosuje się do Zamawiającego będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w przypadku, gdy nie mają zastosowania postanowienia rozdziału 7.

Rozdział 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Wydarzenia, a w przypadku gdy Wydarzenie nie odbyło się – od daty, w której miało się odbyć.
 2. Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa lub w formie mailowej na adres: edu@pzwl.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą prawną: nazwę, adres siedziby, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i  miejsce realizacji itp.), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania  Zamawiającego wobec Organizatora
  2. w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą fizyczną: imię i nazwisko Zamawiającego, adres zamieszkania Zamawiającego, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie   reklamacji, oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust 1.
 6. Organizator ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta za szkodę, którą ten poniósł w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług Szkoleniowych.

Rozdział 7. Odstąpienie od Umowy.

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma możliwość odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, przed upływem 14 dni kalendarzowych terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa lub na adres e-mail: edu@pzwl.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Usługi Szkoleniowe, zwróci wpłatę dokonaną przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku gdy przed upłynięciem terminu wskazanego w ust. 1, Organizator wykona w pełni Usługę Szkoleniową za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poinformowanego przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu Usługi Szkoleniowej przez Organizatora Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta utraci prawo odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe.

Rozdział 8. Odwołanie Wydarzenia.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem Wydarzenia.
 2. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o odwołaniu Wydarzenia, Organizator poinformuje Zamawiających o odwołaniu Wydarzenia drogą pocztową, mailową lub telefoniczną. W przypadku poinformowania Zamawiających o odwołaniu Wydarzenia drogą telefoniczną, informacja ta zostanie dodatkowo przesłana drogą mailową lub pocztową.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia. Organizator dołoży starań, żeby ostateczny program dostępny był maksymalnie 5 dni przed terminem Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia tj. m.in. osób prelegentów i tematów, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Wydarzenia okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora.

CZĘŚĆ II. Umowa o Usługi VOD.

Rozdział 9. Złożenie zamówienia na Materiały VOD.

 1. Organizator zajmuje się świadczeniem Usług VOD.
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej oraz dokonanie rejestracji drogą elektroniczną wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający. Zamawiający może być zalogowany w danym czasie tylko na jednym urządzeniu. W przypadku logowania na to samo konto w Serwisie Internetowym na innym urządzeniu dostęp do Materiałów VOD zostanie zablokowany na innych urządzeniach.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy o Usługi VOD jest akceptacja Regulaminu i dokonanie rejestracji drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej
 4. Złożenie zamówienia na Materiał VOD jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udostępnienia Materiału VOD wynikających z zamieszczonej na Stronie Internetowej oferty, warunków oferty Materiału VOD oraz ogólnych warunków zawartych w Regulaminie i Polityce Prywatności, dostępnej na stronie pod adresem:  http://www.edu.pzwl.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Zawarcie umowy skutkuje obowiązkiem terminowego uregulowania płatności w przypadku Materiałów VOD, dla których Organizator zastrzegł formę odpłatną.

Rozdział 10. Zawarcie Umowy o Usługi VOD.

 1. Po dokonanej rejestracji, Zamawiający zawiera Umowę o Usługi VOD przez złożenie zamówienia obejmującego:
 2. wybór Materiału VOD udostępnianego w Serwisie Internetowym
 3. wybór i akceptację istotnych postanowień Umowy podanych w trakcie procesu zakupowego (czas dostępu, cena, sposób płatności
 4. w przypadku Materiału VOD, dla których Organizator przewidział odpłatną formę udostępniania, aktywację dostępu poprzez uiszczenie ceny przy wykorzystaniu płatności on-line. Płatność niepotwierdzona przez bank Zamawiającego w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za Materiały VOD obsługiwane są za pośrednictwem: Przelewy24. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące usług płatniczych należy zgłaszać zgodnie z trybem określonym na stronie Operatora Płatności, dostępnym na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje.
 5. w przypadku Materiału VOD, dla których Organizator przewidział nieodpłatną formę udostępniania, Umowa o Usługi VOD zostaje zawarta z chwila rozpoczęcia odtwarzania wybranego Materiału VOD przez zalogowanego Zamawiającego wygasa z chwilą opuszczenia lub zmiany zawartości okna przeglądarki, w której odtwarzany jest Materiał VOD.
 6. Zamawiający, który nie wykorzystał dostępu do opłaconego Materiału VOD w określonym czasie dostępu nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany dostęp do Materiału VOD.
 7. Wyłączne prawa do Materiałów VOD udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, podlegają ochronie prawnej i przysługują Organizatorowi lub podmiotom, z którymi Organizator zawarł odpowiednie umowy. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z ww. Materiałów VOD wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

Rozdział 11: Odstąpienie od Umowy o Usługi VOD.

 1. W przypadku Materiałów VOD uprawnienie do odstąpienia od Umowy o Usługi VOD nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą nastąpiło udostępnienie Materiału VOD objętego Umową o Usługi VOD.
 2. Dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Materiałów VOD Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta podejmuje przed zawarciem Umowy o Usługi VOD. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionego Materiału VOD po upływie terminu do odstąpienia od umowy, czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.
 3. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział 12. Reklamacje.

 1. Reklamacje dotyczące Materiałów VOD należy zgłaszać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: edu@pzwl.pl albo pisemnie na adres Organizatora. Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, opis zgłaszanej reklamacji oraz przyczyny zgłoszenia. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o Usługi VOD, a w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło – od daty, w której Umowa miała zostać zawarta, ale z przyczyn objętych reklamacją nie doszło do jej zawarcia.
 2. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w formie, w jakiej nastąpiło zgłoszenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi zgłoszenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zgłoszenie reklamacji zostanie złożone po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust 1 lub w przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne obarczone będzie brakami uniemożliwiającymi jego rozpatrzenie.

 

CZĘŚĆ III: Informacje ogólne i dodatkowe.

Rozdział 13. Dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym prawach przysługujących Zamawiającemu, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://www.edu.pzwl.pl/polityka-prywatnosci/

Rozdział 14. Zmiana warunków.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty)
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Usługi Szkoleniowe zawieranej pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.
  2. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   • decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub
   • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Usługi Szkoleniowe, zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych lub Zmiana adresu Strony Internetowej);
  4. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych Organizatora określonych rozdziale 1 Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie Internetowej. Nowy tekst Regulaminu zostanie również przesłany drogą mailową do Zamawiających, na których Umowy o Usługi Szkoleniowe mają wpływ zmiany wprowadzone do Regulaminu. W tym przypadku informacja o wprowadzeniu zmian wraz z nowym tekstem Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Zamawiającego przy rejestracji.
 3. W przypadku, w którym po zawarciu Umowy o Usługi Szkoleniowe z Zamawiającym, Organizator zmieni warunki Umowy o Usługi Szkoleniowe, Zamawiający ma prawo po zapoznaniu się z nowymi warunkami zaakceptować je lub w terminie 14 dni od momentu przekazania informacji o zmienionych warunkach odstąpić od Umowy o Usługi Szkoleniowe poprzez złożenie oświadczenia Organizatorowi. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Przez zmianę warunków Umowy o Usługi Szkoleniowe należy rozumieć przede wszystkim zmianę miejsca i daty odbywania Wydarzenia, ceny oraz tematyki Wydarzenia lub zmianę treści Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy zmiana warunków Umowy o Usługi Szkoleniowe połączona jest z koniecznością uzyskania dodatkowej płatności od Zamawiającego będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Organizator zobowiązany jest uzyskać wyraźną zgodę takiego Zamawiającego na dokonanie dodatkowej płatności.

Rozdział 15: Informacje dodatkowe.

 1. Niektóre z Wydarzeń lub Materiałów VOD mogą być kierowane do adresatów o ściśle określonym profilu, np. jedynie dla osób upoważnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm. Oferta danego Wydarzenia/Materiału VOD będzie każdorazowa precyzować wszelkie ograniczenia związane z profilem adresatów. Brak spełnienia wymagań określonych w ofercie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Umowy o Usługi Szkoleniowe lub Umowy o Usługi VOD.
 2. Uczestnik po zakończeniu Wydarzenia może otrzymać imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Webinarium, Szkolenia lub Konferencji, o ile wystawienie takiego certyfikatu zawarte było w ofercie lub Umowie o Usługi Szkoleniowe. W takim przypadku certyfikat dostępny będzie na koncie Użytkownika utworzonym na Stronie Internetowej i dostępny po zalogowaniu.
 3. W trakcie Szkoleń, Materiałów VOD, Konferencji lub Webinariów mogą być wyświetlane krótkie reklamy lub informacje o sponsorach danego wydarzenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: (i) błędne podanie adresu e-mail służącego do zgłoszenia w wybranym Wydarzeniu lub dostępu do Materiału VOD, uniemożliwiające wzięcie udziału w Wydarzeniu lub skorzystanie z Materiału VOD; (ii) nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników lub Zamawiających bądź niespełnienie przez nich Warunków Technicznych, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu lub brakiem możliwości skorzystania z Materiału VOD; (iii) zdarzenia spowodowane siłą wyższą; (iv) utracone korzyści; (v) przekazanie danych rejestracji do Serwisu Internetowego osobom trzecim.
 5. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest organizacja szkolenia zamkniętego (in company). Zasady realizacji takiego szkolenia regulowane są odrębną umową zawieraną z konkretnym Zamawiającym.
 6. Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkoleń na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych. W takim przypadku wiążące są warunki określone w treści oferty Organizatora i zamówienia Zamawiającego, a niniejsze ogólne warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami oferty i zamówienia.
 7. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o Usługi Szkoleniowe i Umowy o Usługi VOD jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 8. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Organizatorem a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Zamawiających i Uczestników bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://edu.pzwl.pl/regulamin , gdzie mogą oni go w każdym czasie przeglądać.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy o Usługi VOD

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o Usługi VOD z dnia ………………………………………………………………………….

(podać datę otrzymania informacji o zawarciu Umowy o Usługi VOD)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta ……………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów)/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta ……………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów)/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta………………………………………………………………………………………….

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data ………………………………………

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o Usługi Szkoleniowe z dnia ………………………………………………………………………….

(podać datę otrzymania informacji o wpisaniu Uczestnika na listę uczestników)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta ……………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów)/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta ……………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów)/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta………………………………………………………………………………………….

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data ………………………………………